Schone Grondverklaring?

Wat is een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is een verklaring dat de grond schoon is en er dus geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Bij bodemvervuiling zitten er grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de grond. Dit gaat vaak om stoffen als zware metalen, olie, asbest, bestrijdingsmiddelen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines of chemische stoffen zoals cyaniden. De grond hoeft echter niet brandschoon te zijn. Wanneer de grond alleen licht verontreinigd is levert dit geen gevaar op voor de volksgezondheid en wordt er vaak gewoon een schoongrondverklaring afgegeven. De schoongrondverklaring is nodig wanneer u gaat bouwen of verbouwen en hier een bouwvergunning voor gaat aanvragen.

Waarom heb ik een schoongrondverklaring nodig?

In Europa komt er regelmatig bodemverontreiniging voor. Op ongeveer 250.000 locaties in Nederland is de bodem ernstig vervuild. Veel van deze vervuilingen zijn ontstaan op plekken waar vroeger bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt of waar benzinestations, garages of gasfabrieken stonden. Bij huizen die gebouwd zijn na 1992 is de kans op bodemvervuiling een stuk kleiner. Rond die tijd ging namelijk de bodemwetgeving in, die via verschillende regels verdere grondvervuiling in Nederland moest tegengaan. Maar ook nu kan er nog steeds bodemverontreiniging ontstaan. Dit ontstaat vaak door het niet naleven van de regels, illegale afvaldump of door ongelukken bij bedrijven. Het is belangrijk om te weten of de grond waar op gebouwd of verbouwd wordt vervuild is, omdat ernstig vervuilde grond schadelijk is voor mens en milieu. Afgevoerde grond uit grondcontainers gaat geen lang recycleproces door, maar wordt direct hergebruik. Er kan dus geen risico worden genomen dat hier vervuilde grond bij terechtkomt.

Bodemonderzoek uit laten voeren

Labtoria is de laboratorium partner en draagt zorg voor de daadwerkelijke analyse. In een officeel onderzoek dient boring en monstername door een erkend analyse bedrijf genomen te worden. Bij dit onderzoek worden er één of meerdere grondboringen verricht. De hoeveelheid van deze boringen is afhankelijk van hoe groot het oppervlak is dat moet worden onderzocht. In veel gevallen is dit niet verplicht en kunt u zelf monstername verrichten. Ook worden we vaak ingezet als controle test maar ook bij bijvoorbeeld vermoeden van schadelijke stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, asbest, pcb’s. Na ontvangst worden grondmonsters en eventueel grondwater geanalyseerd. Aan de hand van deze resultaten wordt vastgesteld of er sprake is van bodemvervuiling en of er verder onderzoek nodig is.